Menu 

Bilforsikring hos SimplyGo

Når du leaser en bil hos SimplyGo, er både kaskoforsikring og ansvarsforsikring inkluderet i den månedlige leasingydelse. Forsikringen er obligatorisk og tegnes af SimplyGo igennem Købstædernes ForsikringSådan er du dækket 


Din bilforsikring dækker kasko, ansvar og tyveri. Der er en selvrisiko på 5.000 kr. pr. skade. Forsikringen gælder i Danmark og i Europa samt i lande uden for Europa, der er dækket af grønt-kort ordningen.

1. Forsikringen dækker enhver skade på den forsikrede personbil, herunder på fastmonteret tilbehør og ikke-monteret tilbehør og værktøj, når dette alene anvendes i forbindelse med den forsikrede bil samt tab af bilen ved tyveri og røveri (drivmidler er ikke omfattet).


2. I forbindelse med tyveri er et sæt afmonterede sommer- eller vinterdæk samt eventuelle fælge hertil kun dækket af forsikringen, hvis disse ting befandt sig i et aflåst rum eller lokale. Dog dækkes, hvis tingene var indleveret til opbevaring hos en bilforhandler/reparatør.


3. For musik- og DVD-anlæg, fastmonteret telefon samt udvendigt udstyr kan erstatningen ikke overstige 23.920 kr. (2013 – beløbet indeksreguleres).


4. Ved en dækningsberettiget kaskoskade (gælder ikke ved skade på glas, lygter og lignende) på den forsikrede bil foretages reparationen af bilen på et værksted, som Købstædernes Forsikring har anvist. Der stilles en erstatningsbil til rådighed i den periode, som svarer til en normal reparationsperiode. Udgifter til brændstof og forsikring på erstatningsbil erstattes ikke.


5. Nødvendige omkostninger ved bilens transport til nærmeste reparatør, såfremt transporten er nødvendig på grund af bilens beskadigelse, og der foreligger en ellers erstatningsberettiget skade.

6. Kommer bilen efter tyveri eller røveri atter til veje, erstattes ud over den skade, der eventuelt er påført bilen, tillige nødvendige omkostninger til transport af bilen til dennes hjemsted.

Hvad dækker forsikringen ikke?


1. Skade, der opstår i bilens mekaniske (dækkes i de fleste tilfælde af bilens garanti), medmindre sådan skade er overgået bilen ved brand, eksplosion, kortslutning, lynnedslag, tyveri, røveri eller hærværk eller er sket under transport på eller ved hjælp af andet befordringsmiddel. Medfører skaden beskadigelse på andre dele af bilen, er skaden på disse dele dog dækket.

2. Skade, der påføres bilen eller dele heraf under og i forbindelse med bearbejdning eller behandling, medmindre skaden skyldes kørsel eller brand.

3. Skade, der er en følge af vejrligets påvirkning (eksempelvis tæring, rust og frostsprængning), eller den forringelse af bilen, der er en følge af brug, herunder slitage, stenslag i lak, ridser og lignende.

4. Skade forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed, jf. Lov om Forsikringsaftaler, paragraf 18, eller skade forvoldt mens bilen blev ført af en person, der var påvirket af alkohol, narkotika eller lignende, jf. Lov om Forsikringsaftaler paragraf 20.

5. Er en skade ikke forvoldt af forsikringstageren selv, forsikringstagerens ægtefælle, samlever, registreret partner eller af hjemmeboende børn, er skaden dækket, medmindre det godtgøres, at forsikringstageren var vidende om, at der forelå omstændigheder som beskrevet, eller at forsikringstagerens ukendskab hertil skyldes grov uagtsomhed.

6. Skade forvoldt mens bilen blev ført af en person, der ikke havde lovbefalet kørekort, medmindre det godtgøres, at skaden ikke skyldes mangel på kørefærdigheder (forsikringen dækker dog under alle omstændigheder ved tyveri og røveri af bilen).

Hvem er dækket?


Bilforsikringen dækker leasingtager og medlemmer af leasingtagers husstand. Leasingtager skal være min. 23 år og have gyldigt kørekort. Benyttes bilen af andre i husstanden, skal chaufføren være min 26 år og have gyldigt kørekort. Er chaufføren under 26 år fordobles selvrisikoen.


Tilkøb af friskadeforsikring


Når du bestiller en bil hos SimplyGo, har du mulighed for at tilkøbe en Friskadeforsikring som supplement til den forsikring, der er inkluderet i den månedlige leasingydelse. Friskadeforsikringen koster 100 kr. /md.


Friskade forsikringen dækker skader forvoldt ved:

- brand, eksplosion, kortslutning og lynnedslag
- tyveri og røveri
- nedstyrtning af genstande på bilen
- skade på bilens ruder og lygteglas, herunder sidespejle


Ved ovenstående skader friholdes forsikringstageren for eventuelle præmierykningsmæssige konsekvenser og for at skulle betale selvrisiko. Der er dog en mindre selvrisiko ved udskiftning af forrude – se nedenfor under erstatningsregler.


Erstatningsregler for friskadeforsikring


Selvom friskadeforsikringen friholder forsikringstageren for eventuelle selvrisikobeløb, gælder der en selvrisiko på 1.710 kr., hvis bilens frontrude ødelægges som følge af stenslag, men kun hvis frontruden skal udskiftes og ikke kan repareres.Sådan anmelder du en skade


Hvis du får en skade, der dækkes af forsikringen, skal du:

1. Lave en skadesanmeldelse her.

2. Angive CVR - nummer 16316083, dit navn og SimplyGo’s adresse: Sjællandsvej 1, 6000 Kolding. 

3. Kontakte Købstædernes Forsikring på tlf.: 78 75 83 89, hvorfra du vil blive anvist til et autoriseret værksted. Erstatningsbil i forbindelse med reparation af bilen er inkluderet i forsikringen, medmindre det er en skade der dækkes af friskadeforsikringen. Friskadeforsikringen dækker ikke erstatningsbil.

Forsikringsselskabet afregner selvrisikoen direkte med SimplyGo, hvorefter SimplyGo afregner med dig. 

 

Hvordan bliver jeg kunde?

Du kan klare det hele online. Hurtigt og nemt.


Se hvor nemt det er