Menu 

Almindelige betingelser for billeasingaftaler
Operationelle vilkår for SimlyGo§ 1 - Ejendomsret

1.   Bilen er Jyske Finans A/S ejendom. Leasingtager er uberettiget til at sælge, pantsætte eller på anden måde råde retligt over bilen.

2.   Typebetegnelser, fabrikationsnumre og lignende, der tjener til identifikation af bilen, må ikke fjernes.

3.   Jyske Finans A/S kan kræve bilen forsynet med skilte og mærker, der angiver Jyske Finans A/S’ ejendomsret.

4.   Ved registrering af bilen i Køretøjsregisteret angives Jyske Finans A/S som ejer og SimplyGo og leasingtager som bruger.

5.   Jyske Finans A/S ejendomsret omfatter tillige udstyr, der indføjes i eller erstatter dele af bilen.

6.   Leasinggiver og Jyske Finans A/S har til enhver tid ret til at besigtige bilen.

§ 2 - Brugsret

1.   Føreren af bilen skal have gyldigt førerbevis og være fyldt 23 år.

2.   Bilen må ikke fremlejes, udlånes eller overlades til tredjemand. Leasingtagers familie og husstand kan ved leasingtagers skriftlige anmodning og ved fremvisning af gyldigt førerbevis jf. §2, stk. 1. lejlighedsvis bruge leasingbilen. Ved udlån af bil til en bruger der er under 26 år fordobles selvrisikoen på forsikringen.

3.   Bilen må ikke permanent anvendes uden for Danmarks grænser.

4.   Bilen må ikke ændres, omdannes eller udskiftes. Leasingtager kan dog foretage dekorering / reklameindpakning af køretøjet for egen regning og risiko, mod bilen ved kontraktens udløb tilbageleveres i original stand uden spor af den foretagne dekoration / reklame.

5. Bilen må ikke anvendes til taxakørsel, herunder gælder også samkørsels-tjenester som f.eks. Uber.

§ 3 – Tro og love-erklæring vedrørende brug af bilen

Leasingtager bekræfter, at vedkommende vil få overdraget bilen omfattet af nærværende leasingaftale, jf. kontrakten side 1 pkt. B. Bilen er ejet af Jyske Finans A/S, CVR 10157676 og SimplyGo er leasinggiver jf. kontrakten side 2 pkt. C samt almindelige betingelser §1. I forbindelse med overdragelsen af bilen erklærer leasingtager, at leasinggiver har undersøgt, at der som led i overdragelsen af bilen ikke er risiko for, at bilen vil blive anvendt til vanvidskørsel. Leasingtager erklærer endvidere, at vedkommende og øvrige, der vil få adgang til bilen, ikke tidligere har foretaget vanvidskørsel eller andre grovere overtrædelser af færdselsloven. Som vanvidskørsel anses bl.a. kørsel med en hastighed over 200 km/t, kørsel med en hastighed over 100 km/t med en samtidig overskridelse af hastighedsgrænsen med mere end 100 pct., og spirituskørsel med en promille på over 2,00. Leasingtager erklærer også, at være gjort opmærksom på, at vedkommende kan blive pålagt det fulde erstatningsansvar, hvis bilen bliver konfiskeret som følge af vanvidskørsel.

§ 4 – Depositum og leasingydelsen

1. Depositum udgør 2 x den månedlige leasingydelse og trækkes på oplyste kreditkort ved bestilling af bil. Depositum betales tilbage til leasingtager efter endt leasingperiode via bankoverførelse, såfremt bilen fremstår uden skader og overkørte kilometer (jf. §14) samt alle ordinære ydelser med tillæg af evt. omkostninger er indbetalt til leasinggiver. Skulle leasingtager fortryde aftalen inden underskrift af leasingkontrakt tilbagebetales depositum, idet aftalen først er bindende for parterne ved digital underskrift af kontrakt.

2.   Leasingkontrakten igangsættes på den aftalte udleveringsdato. Leasingydelsen opkræves månedligt forud på leasingtagers kreditkort. Leasingydelsen opkræves på månedsdagen for aftalens igangsættelse. Der kan alene anvendes kreditkort til betaling jf. sitet. Leasingtager er pligtig til at sikre at der er dækning for den månedlige leasingydelse samt at kortet er aktivt. Ved udskiftning af kort skal leasinggiver uopfordret underrettes om kortoplysninger til anvendelse ved kommende månedlige betalinger.

3.   Som vederlag for brugen af bilen betaler leasingtageren en leasingydelse, hvis størrelse og forfaldstid fremgår af leasingaftalen.

4.    Ved forsinket betaling af leasingydelsen eller andre skyldige ydelser i henhold til leasingaftalen betales morarente samt påkravsgebyr i overensstemmelse med Rentelovens bestemmelser herom.

5.   Bortkomst eller beskadigelse af leasingbilen ved en begivenhed, der ikke beror på leasinggivers forhold, fritager ikke leasingtager fra at betale leasingydelsen. Ved bortkomst eller totalbeskadigelse af leasingbilen opgøres parternes mellemværende i henhold til § 13.

§ 5 - Levering

1.   Ved levering af bilen skal leasingtager straks undersøge den på forsvarlig måde og underskrive leverancegodkendelsen.

2.  Konstaterer leasingtager efter bilens overgivelse, at bilen trods godkendelsen ikke var kontraktmæssig ved leveringen, skal leasingtager reklamere over for leasinggiver uden ugrundet ophold efter fejlen/manglen blev erkendt. Leasingtager skal underrette leasinggiver om alle forhold af betydning for gennemførelsen af et eventuelt krav.

3. Ved levering af bilen skal leasingtager fremvise gyldigt kørekort. 

§ 6 - Opsigelse

1.   Der kan være varierende bindingsperioder og opsigelsesfrister på den enkelte leasingsaftale. Der henvises til pkt.D i den enkelte leasingaftale, hvor der både fremgår bindingsperiode samt opsigelsesfrist. Efter bindingsperioden kan leasingaftalen således frit opsiges med 1 måneds varsel. Vær opmærksom på at opsigelsesvarslen er løbende periode plus 1 måned. Det betyder, at du skal opsige din aftale dagen før din månedlige opkrævning. 

2.   Opsigelse skal afgives via simplygo.dk/min-side.

§ 7 - Leasinggivers ansvar

1.   Leasinggiver hæfter for rettidig levering eller mangler ved bilen i overensstemmelse med de ufravigelige regler i Købeloven, som hvis leasingtager selv havde købt bilen af leverandøren.

2.   Leasinggiver fraskriver sig ansvaret for ethvert tab, herunder driftstab eller andre følgeskader, som forsinkelse eller mangler ved bilen måtte udløse hos leasingtager.

3.   Leasinggiver påtager sig ikke yderligere forpligtelser overfor leasingtager i relation til produktansvar, end hvad der følger af lovgivningens ufravigelige bestemmelser.

4.   Leasinggiver er ansvarlig for at oplyse leasingtager ved montering af GPS-tracker i leasingbilen, se pkt. F.

§ 8 - Leasingtagers ansvar

1.   Leasingtager har inden leasingaftalens indgåelse udvalgt bilen og godkendt fabrikat, leveringsbetingelser, specifikationer samt leasingaftalens indhold.

2.   I tilfælde af mangler er leasingtager forpligtet til at acceptere afhjælpning fra leverandøren for leverandørens egen regning, eventuelt ved at bilen udskiftes med en anden bil af samme art, brugbarhed og godhed. Hvis bilen er omfattet af reglerne om forholdsmæssig registreringsafgift, og bilen skal udskiftes med en ny, vil det medføre, at der skal indgås en ny leasingaftale som følge af Registreringsafgiftslovens § 3 b. Leasingtagers forpligtelse til at betale leasingydelse påvirkes ikke af leasingtagers afsavn af bilen i op til 3 dage ved afhjælpning.

3.   Leasingtager er ansvarlig for, at såvel private som offentlige forskrifter der gælder for benyttelse af bilen, overholdes, og at fornødne tilladelser indhentes. Leasingtager bærer risikoen for, at de fornødne tilladelser kan opnås og ikke tilbagekaldes.

4.   Leasingtager friholder leasinggiver for ethvert ansvar, denne måtte ifalde over for det offentlige eller over for private på grund af den brug, leasingtager gør af bilen, herunder at forskrifter ikke er iagttaget eller tilladelse ikke er indhentet.

5.   Leasingtager er ansvarlig for, at anvendelsen af bilen til enhver tid, sker i overensstemmelse med gældende lovgivning. Enhver overtrædelse af gældende lovgivning og forskrifter, herunder bl.a. vanvidskørsel, anses som væsentlig misligholdelse af nærværende leasingaftale. Leasinggiver kan på ovenstående baggrund, uden varsel ophæve leasingaftalen, jf. iøvrigt §12.

§ 9 - Vedligeholdelse

1. Leasingaftalen er inklusiv serviceaftale og omfatter fri service / mekanisk vedligeholdelse i henhold til de til enhver tid gældende forskrifter fra fabrikanten, herunder udgifter til arbejdsløn, reservedele, kontrol og olieskift. Det bemærkes at der ikke er inkluderet dæk i serviceaftale, hvorfor udskiftning af sådanne er for leasingtagers egen regning.

2. Leasingtager skal vedligeholde bilen herunder indlevere bilen til service iht. udleveret instruktionsbog, således at den til enhver tid er i god og brugbar stand og ikke udviser anden forringelse end, hvad der følger af almindeligt slid og ælde.

3.   Leasingtager skal ved vedligeholdelse nøje overholde de herfor gældende forskrifter som angivet i instruktionsbøger og lignende materiale fra fabrikanten. Ved reparation og vedligeholdelse skal anvendes de af fabrikanten foreskrevne reservedele, og al reparationsudbedring af skader og service skal foretages af et autoriseret værksted.

4. Såfremt bilen i leasingperioden skal have udført service i henhold til fabrikantens forskrifter kontaktes SimplyGo for anvisning af nærmeste autoriserede værksted inden arbejde igangsættes.

§ 10 - Risiko

1.   Leasingtager bærer risikoen for bilen fra aftalens indgåelse og frem til det tidspunkt, hvor bilen på rette måde er leveret tilbage til leasinggiver. Hvis bilen ødelægges eller forringes - uanset af hvilken årsag - skal leasingtager straks underrette leasinggiver herom. Leasingtager skal i denne kontekst, desuden sørge for, at eventuelle forringelser og skader, herunder både forsikringsanmeldte og ikke-anmeldte, uden ugrundet ophold, bliver udbedret inden tilbagelevering af bilen.

2.   Hvis bilen kan repareres, påhviler det leasingtager at iværksætte reparation af denne. Hvis bilen ikke kan repareres, ophører leasingaftalen, hvorefter parternes mellemværende opgøres efter reglerne i § 13.

§ 11 - Oplysningspligt

1.   Leasingtager skal ved ændring af forretningssted/bopæl straks skriftligt underrette leasinggiver. Underretning skal ske via simplygo.dk/min-side.

§ 12 - Misligholdelse

1.   Leasinggiver kan uden varsel ophæve leasingaftalen og kræve erstatning for sit tab, herunder udgifter, som leasinggiver måtte have afholdt, såfremt leasingtager væsentligt misligholder sine forpligtelser ifølge leasingaftalen, herunder at leasingtager:

a.  undlader at betale forfaldne leasingydelser eller andre skyldige beløb - herunder også beløb, der ikke opkræves af leasinggiver, men hvor leasinggiver hæfter for leasingtagers evt. manglende betaling, bøder og parkeringsafgifter senest otte dage efter forfaldstid.

b.  går konkurs, og  boet ikke inden otte dage efter at have modtaget opfordring indtræder i leasingaftalen og stiller fornøden sikkerhed.

c.  iværksætter en ikke-anmeldt betalingsstandsning eller bliver taget under rekonstruktions-behandling, medmindre der med rekonstruktørens samtykke rettidigt er afgivet erklæring om videreførelse af leasingaftalen efter konkurslovens regler;

d.  forsømmer at vedligeholde leasingbilen eller undlader behørig reparation af den.

e.  nægter leasinggiver eller Jyske Finans A/S adgang til at besigtige leasingbilen.

f.  i strid med § 2, pkt. 2 overlader brugen af bilen helt eller delvist til en anden.

g.  anvender bilen i strid med de love, forskrifter og instruktioner, der gælder for sådant brug, eller undlader at indhente de fornødne offentlige tilladelser.

h.  undlader at signere leverancegodkendelsen.

I de under pkt. d - h nævnte tilfælde kan aftalen kun hæves, såfremt leasingtager ikke senest otte dage efter at være blevet opfordret skriftligt hertil har bragt misligholdelsen til ophør.

§ 13 - Opgørelse

1.  Ophæves leasingaftalen af leasinggiver, eller ophører leasingaftalen på grund af bilens undergang eller totalbeskadigelse, er leasingtager pligtig at betale til leasinggiver:

a.  Alle forfaldne ubetalte leasingydelser samt andre skyldige ydelser i henhold til nærværende leasingaftale.

b. Erstatning for manglende overholdelse af de i § 14 nævnte vilkår.

c. Alle leasinggivers omkostninger forbundet med et evt. forholdsmæssigt merforbrug end de i aftalen fastsatte.  

d. Erstatning for yderligere tab, leasinggiver måtte lide som følge af leasingtagers misligholdelse og/eller leasingaftalens ophør før udløbet af leasingperioden, herunder skyldige parkeringsafgifter, fartbøder, yderligere registreringsafgift og ejerafgifter, der af myndighederne og andre kan kræves betalt af bilens ejer eller solidarisk hæftende bruger.

e.  Morarenter i overensstemmelse med Rentelovens bestemmelser af det beløb, leasingtager i medfør af pkt. a-d bliver leasinggiver skyldig fra opgørelsesdagen at regne, indtil betaling sker.

§ 14 - Tilbagelevering

1.   Ved leasingperiodens udløb eller ved ophør af leasingaftalen skal leasingtager aftale tid til en kosmetisk gennemgang af bilen hos en af leasinggiver udpeget fagmand pt. via udvalgte inspektionscentre. FDM har, som uvildig tredje part, til opgave at beskrive evt. mangler samt prissætte disse ens over hele landet, uden hensyntagen til lokale prisforskelle. For at sikre en tid, der ligger så tæt på afleveringstidspunktet som muligt, anbefales at tidsbestillingen sker senest tre uger før tilbageleveringsdatoen.  Der udfærdiges en afleveringsrapport om bilens kosmetiske stand, som ligger udover normalt slid på baggrund af de af SimplyGo udarbejdede og til enhver tid gældende retningslinjer, herunder; stenslag/revner i glas, ridser i lak (der ikke kan poleres væk), ridser/huller/buler i interiør, skader, eftermontering af ekstraudstyr, reklamelabels og lignende, ruder og dæk, samt hvorvidt kabinen er medtaget af røg eller anden lugtgene.

2.   Leasingtager er berettiget til at deltage i gennemgangen af bilen. Bestilling af tidspunkt for besigtigelse sker på simplygo.dk/min-side.

3.   Bilen afleveres i rengjort og vasket stand og tømt for private effekter. Bilen skal indeholde alle nøgler og eventuelle nøglekort, eventuelle radiokoder, servicebog, instruktionsbøger og eventuelt udleveret registreringsattest samt ekstraudstyr, der måtte være omfattet af leasingaftalen. Dækdybden på alle dæk skal være lovlig.

4. Bilen skal tilbageleveres på sommerdæk. Ved tilkøb af vinterdæk skal disse returneres til Euromaster inden tilbagelevering af bilen hos inspektionscenteret. Afleveres bilen på vinterdæk hæfter leasingtager for alle omkostninger. Der henvises til Gebyroversigten afsnit J i leasingaftalen. 

5.   Eventuelle reklamationer skal anmeldes til en autoriseret forhandler inden aftalens udløb. Det påhviler leasingtager i leasingperioden, rettidigt at gennemføre godkendte reklamationer samt eventuelle indkaldelser til ændring/udskiftning af dele.

6.   Det er leasingtagers ansvar at overholde serviceintervaller. Foreskrevne serviceeftersyn i henhold til bilens servicecomputer og/eller servicebog skal foretages inden aftalens udløb.

7.   Leasingtager vil blive holdt ansvarlig for værdimæssige konsekvenser som følge af manglende overholdelse af serviceintervaller og reklamationsindkaldelser. Overskridelse af et aftalt kilometerforbrug medfører opkrævning for yderligere afskrivning og servicebehov. Forhold der ikke kan karakteriseres som almindeligt slid, vil blive opgjort overfor leasingtager.

8.   Såfremt gennemgang af bilen har påvist skader der dækkes af bilens kaskoforsikring, er leasingtager forpligtet til at kontakte SimplyGo for udfyldelse af skadesanmeldelse. Anmeldelsen af skader skal være tilstede ved gennemgangen, såfremt dette er tilfældet påhviler det leasingtager at betale for reparation/udskiftning af ikke-forsikringsgodkendte skader. Reparation af skader der ikke er omfattet af selvrisiko fratrækkes depositum. Fremstår bilen uden skader eller overførte kilometer tilbage betales depositum til kunden via bankoverførelse.

9.   Efter gennemgangen af bilen udarbejdes en opgørelse til leasingtager såfremt der er skyldigt beløb som følge af skader eller andre forhold, som leasingtager hæfter for. Leasinggiver er berettiget til at sælge bilen med skader.

10. Leasingkontrakten vil være tilgængelig for kunden i et lukket login univers i 6 mdr. efter dennes ophør. Der henvises til leasingaftalens afsnit M, Uddybning af tilbageleveringsvilkår.

§ 15 – Forsikring

Kasko- og ansvarsforsikring er obligatorisk og inkluderet i den månedlige leasingydelse. Forsikringen tegnes af leasingiver igennem Købstædernes Forsikring. Selvrisikoen for leasingtager er 5.000 kr. pr. skade. Ved udlån af bil til en chauffør under 26 år fordobles selvrisikoen.  For øvrige vilkår henvises der i øvrigt til Min side på simplygo.dk

§ 16 - Lovgivning

SimplyGo’s ydelser og services sker i overensstemmelse med dansk lov og uoverensstemmelser der ikke kan løses imellem SimplyGo og kunden afgøres af dansk ret.

§ 17 – Privatlivspolitik

SimplyGo indsamler oplysninger om kunderne i forbindelse med køb af leasingydelse og tilmelding til SimplyGo’s nyhedsbrev. For uddybning af SimplyGo’s privatlivspolitik henvises til simplygo.dk/privacy

§ 18 – Fortrydelse og returret

Fortrydelse og returretten på 14 dage gælder ifølge forbrugeraftaleloven ikke ved indgåelse af leasingforhold.

§ 19 – Klager

Klager over SimplyGo skal rettes skriftligt direkte til SimplyGo, Sjællandsvej 1, 6000 Kolding.
Herudover henvises til Forbrugerklagenævnet. Konkurrence- og forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby. Website: www.forbrug.dk.

§ 20 – Kontaktoplysninger

Adresse: SimplyGo, Sjællandsvej 1, 6000 Kolding
Telefon: 70 30 04 55. Åbningstider hverdage fra 09-16 (fredag 09-15.30)
E-mail: kontakt@simplygo.dk

Ejere:
NCG Finans A/S
Sjællandsvej 1
6000 Kolding
CVR 16316083

 

Vilkår vedr. accept af automatisk kortbetaling§ 1.1 Hos SimplyGo skal du være fyldt 23 år og være bosiddende i Danmark for at kunne lease en bil.

Automatisk kortbetaling

§ 2.1 Ved indgåelse af leasingaftale med SimplyGo accepterer du at betale den månedlige leasingydelse indtil leasingkontrakten afbrydes eller ophører. Det vil sige minimum 4 måneder og maksimum indtil kontraktens udløb.

§ 2.3 Dit depositum der består af 2x den månedlige ydelse betales med det samme i forbindelse med bestilling af bil. De efterfølgende betalinger af leasingydelsen betales en gang pr. kalendermåned.

§ 2.4 Betaling skal ske med dansk kreditkort og du accepterer her, at dit kreditkort tilmeldes automatisk kortbetaling, i forbindelse med betaling af de efterfølgende månedlige leasingydelser uden yderligere godkendelse. 

§ 2.5 Handlen med SimplyGo er først gældende i det øjeblik, du har underskrevet din leasingkontrakt og at der foreligger en kopi hos SimplyGo. 

§ 2.6 Vi forbeholder os ret til at foretage et kredittjek af dig samt afstå at handle med dig uden begrundelse.   

Ændring af kortoplysninger 

§ 3.1 Skal du ændre (herunder slette eller fornye) dit kreditkort, skal du foretage ændringerne til din betaling via din konto på simplygo.dk. Afstår du fra dette forbeholder SimplyGo sig retten til at pålægge dig et gebyr. 

Ophør eller opsigelse af leasingkontrakt

§ 4.1 Ved leasingperiodens ophør eller ved opsigelse efter bindingsperiodens ophør frameldes dit kreditkort automatisk og dit depositum tilbagebetales, hvis bilen leveres uden overkørte km og skader. 

§ 4.2 Der er en måneds opsigelse. Kontrakten kan opsiges efter 2 måneder og ophører automatisk når leasingperioden udløber. Den maksimale leasingperiode afhænger af bilen og fremgår af beskrivelsen på den enkelte bil. 

Sikkerhed

§ 5.1 Dine oplysninger behandles sikkert og i overensstemmelse med datalovgivningen. SimplyGo samarbejder med en anerkendt samarbejdspartner til sikker opbevaring og håndtering af dine kortoplysninger. Alle oplysninger slettes, når du ikke længere er kunde hos os.